Poptávka Objednávka

Zásady pro bezpečnou obsluhu pracovních plošin

Pojízdné pracovní plošiny

Provoz a technický stav plošiny musí být zajišťován dle technické dokumentace dodané výrobcem (v návodu k používání).

Obsluhovat plošinu smí pouze osoba s osvědčením − průkazem obsluhovatele pracovní plošiny vystaveném na základě lékařské prohlídky, teoretické přípravy, praktického zacvičení a zkoušky.

Obsluha plošiny musí být seznámena s návodem k používání. Na plošině musí být vyznačena nosnost (u pojízdných výložníkových i max. výška zdvihu).

Na stanovišti pro obsluhovatele plošiny musí být uvedeny provozní údaje (štítek na ovládací skříňce).

 

Revizní zkoušky se provádějí ve lhůtách stanovených výrobcem pro závěsné plošiny, pro plošiny na automobilním podvozku je lhůta revizí min. 1x ročně. Revizní zkoušku provádí vždy revizní technik.

 

Před zahájením provozu musí obsluha překontrolovat, zda jednotlivé části plošiny nevykazují zjevné závady a zda na plošině nebo v dráze plošin nejsou nežádoucí předměty. Obsluha může uvést plošinu do pohybu až po překontrolování bezpečné polohy osob na plošině.

 

Při práci na plošině nad komunikacemi (cesty, chodníky) musí být do prostoru pod plošinou zamezen přístup osobám i vozidlům ohrazením prostoru, popř. střežením pověřenou osobou.

Pojízdná plošina musí mít zajištěnou stabilitu s ohledem na únosnost či jiné vlastnosti podloží.

Není dovoleno umísťovat ji na šikmých plochách, svazích a sklonech, které překračují hodnoty určené výrobcem. Rovina pojízdné plošiny se nesmí odchylovat o víc než 50cm od vodorovné roviny nebo roviny točny během pohybů výsuvné konstrukce (viz návod k používání).

Způsob stabilizace pojízdné plošiny se stanoví dle místních podmínek a návodu k používání (pomocí stabilizačních podpěr, příp. úpravy terénu atd.). Vysunuté podpěry se nesmí zapírat o mříže kanalizačních vpustí, poklopy, okraje výkopů, nezpevněné krajnice a jiná místa, kde by mohlo dojít k propadnutí podpěr. Vedoucí zaměstnanec je odpovědný za určení a prověření místa pro rozpatkování plošiny.

Pracovní plošina musí být vždy opatřena vnitřním madlem. Při práci v koši je zakázáno se přidržovat vnějšího rámu koše. Je zakázáno vystupovat mimo plošinu bez 100% osobního zajištění proti pádu z výšky.

Vstupovat na plošinu a vystupovat z ní lze jen za jejího klidu a v místě k tomu určeném. Po ukončení provozu nesmí být na plošině ponechány žádné předměty.

OOPP proti pádu z výšky (bezpečnostní postroj) musí mít osoba na plošině vždy připevněný ke kotvícímu bodu.

Je zakázáno pracovat s plošinou v blízkosti venkovního el. vedení VN a VVN, zejména v ochranném pásmu venkovního vedení bez souhlasu provozovatele a dodržení příslušných podmínek.

Při práci na plošině musí pracovníci dbát na to, aby:

•  břemena na plošině byla rozložena pokud možno rovnoměrně,

•  nebyla překročena maximální nosnost (včetně hmotnosti osob),

•  byla dodržována bezpečná vzdálenost plošiny od pevných překážek, zejména aby nedošlo k naražení ramen a klece o překážku a přiražení osoby mezi pracovní klec a rám vozidla,

 •  břemena nepřesahovala obrysy plošiny a aby byla zajištěna proti případnému posunutí nebo vypadnutí.

Obsluha musí ovládat plošinu tak, aby všechny pohyby byly plynulé, bez náhlých změn rychlosti, které by mohly způsobit rozhoupání plošiny.

Je zakázáno opustit plošinu při zapnutém hl. vypínači, běžícím hl. motoru apod.

Plošina nesmí být provozována, pokud se zhorší povětrnostní podmínky natolik, že ohrožují její bezpečné použití (silný vítr, námraza apod.)